ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS
Algemene voorwaarden Live at Haven Lake

Door het kopen van een toegangsbewijs of het bezoeken van het evenement, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Live at Haven Lake

1 – DEFINITIES
Organisatie: Haven Lake Village., statutair gevestigd te Kortenhoef KvK 78564506
:) en tevens de (rechts)personen die namens haar zijn belast met de organisatie van een evenement.

Evenement: Iedere door de organisatie georganiseerde activiteit zoals muziekfeesten, horeca, festivals en campings, alles in de breedste zin van het woord.

Bezoeker: Iedere (rechts)persoon die een toegangsbewijs heeft gekocht of gekregen voor een door de organisatie georganiseerd evenement en ook ieder persoon die zich toegang wenst te verschaffen (en/of toegang heeft verschaft) tot een evenement.

Terrein: Het gebied waar het evenement plaatsvindt, inclusief alle daar aanwezige gebouwen, (al dan niet overdekte) ruimten, velden, pleinen etc. waaronder tevens begrepen de omgeving daarvan zoals parkeerplaatsen en aanlooproutes.

Toegangsbewijs: een door of namens de organisatie verstrekt (digitaal) document (zoals een door of namens de organisatie verstrekte QRcode), waarmee de bezoeker toegang kan verkrijgen tot het evenement


2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding en iedere overeenkomst die betrekking heeft op door de organisatie aan bezoeker te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten met dan wel via (of door bemiddeling van) door de organisatie daartoe aangewezen officiële (voor)verkoopadressen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing gedurende het evenement en op alle (nadere) overeenkomsten die de bezoeker sluit met de organisatie (zoals de aanschaf van drank-etenswaren, tokens en merchandise).

2.3 Indien een bezoeker tevens een toegangsbewijs of toegangsbewijzen voor derden bestelt, verklaart hij of zij gemachtigd te zijn om namens die derden deze algemene voorwaarden te accepteren en die derden te zullen wijzen op toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn raadpleegbaar via de website van de organisatie en het betreffende evenement.

2.5 Voor een evenement gelden tevens huisregels. De huisregels zijn raadpleegbaar via de website van de organisatie en het betreffende evenement.


3 – TICKETING
3.1 De overeenkomst tussen de organisatie en de bezoeker komt tot stand op het moment dat de bezoeker één of meerdere toegangsbewijzen voor een evenement koopt of krijgt van de organisatie of van een door de organisatie daartoe aangewezen officieel (voor)verkoopadressen, dan wel door inlevering van een toegangsbewijs of het tonen daarvan door een persoon om zich toegang te verschaffen tot het evenement.

3.2 Bezoeker kan een gesloten overeenkomst niet wijzigen of ontbinden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen hem dat recht zou toekennen.

3.3 De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om de aanvaarding tot het aangaan van een overeenkomst van bezoeker te weigeren of een overeenkomst te ontbinden indien daarvoor een redelijke grond bestaat (bijvoorbeeld in geval door eerdere omstandigheden een bezoeker tot evenementen is ontzegd), dan wel aan de toegang tot het evenement aanvullende voorwaarden te verbinden.

3.4 De organisatie verschaft aan bezoeker eenmalig het toegangsbewijs of de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement op een door de organisatie te bepalende wijze (bijvoorbeeld per e-mail).

3.5 De organisatie zal een nadere procedure van toepassingen kunnen verklaren, die bezoeker na de betaling van een toegangsbewijs moet doorlopen om het toegangsbewijs geldig te laten zijn of te ontvangen. Deze procedure kan er bijvoorbeeld uit bestaan dat de bezoeker de naam of namen van bezoekers moet doorgeven voordat de toegangsbewijzen aan hem of haar worden verstrekt. De organisatie kan ook verlangen dat deze procedure voor een bepaalde datum voorafgaand aan het evenement volledig moet zijn doorlopen.

3.6 Een verstrekt toegangsbewijs geeft één groep, afhankelijk van de geboekte tafel/boot, eenmalig recht op toegang tot het evenement.

3.7 Het toegangsbewijs geeft slechts toegang tot de delen van het evenement en/of terrein zoals dat door de organisatie en/of op dat toegangsbewijs uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt.

3.8 De Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door de Organisatie dan wel een door de Organisatie ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekt Toegangsbewijs. Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs.


4 – VERBOD DOORVERKOOP
4.1 Het is niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie, toegangsbewijzen voor een evenement (door) te verkopen, te koop aan te bieden en/of aan derden te verstrekken. Indien in strijd met het voorgaande zou zijn gehandeld, is de organisatie bevoegd een toegangsbewijs ongeldig te verklaren zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van enig betaald bedrag.

4.2 Bij overtreding van artikel 4.1 is de organisatie gerechtigd om de koper van het toegangsbewijs, de toegang tot het evenement te weigeren en om alle hieruit voortvloeiende schade op de bezoeker te verhalen.
4.3 Zonder schriftelijke toestemming van de Organisatie is het in geen enkel geval toegestaan om Toegangsbewijzen bij online en/of offline loterijen en/of deelacties uit te delen of te verloten.


5 – TOEGANG TOT HET EVENEMENT
5.1 Alleen een origineel, geldig, ongebruikt en onbeschadigd toegangsbewijs geeft toegang tot het evenement.

5.2 De Bezoeker dient om toegang te verkrijgen tot het Evenement en/of het Terrein in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), dat op verzoek moet worden getoond.

5.3 De organisatie kan besluiten om de bezoeker te voorzien van een zaak (zoals een polsbandje) waardoor eenvoudig zichtbaar is of en waartoe de betreffende bezoeker toegang heeft, hierna te noemen ‘’ID-middel’’. De bezoeker verklaart uitdrukkelijk daaraan zijn of haar medewerking te zullen verlenen. De bezoeker dient het ID-middel te allen tijde gedurende het evenement en op het terrein op de aangegeven wijze bij zich te dragen, en mag een eventuele verzegeling niet verbreken. Bij het verbreken van die verzegeling en/of verlies, verliest het ID-middel haar geldigheid en kan de bezoeker verwijderd worden van het terrein en de verdere toegang worden ontzegd.

5.4 Toegang tot het evenement is mogelijk vanaf de openingstijd tot de sluitingstijd. Beide tijden staan vermeld op het toegangsbewijs en/of op de website. De sluitingstijd is niet noodzakelijkerwijs ook de eindtijd van het evenement.
5.5 De Bezoeker zal bij het bezoeken van het terrein de aanwijzingen van de daar aanwezige medewerkers van de organisatie en door haar ingeschakelde derden (zoals beveiligers) en medewerkers van politie, brandweer, GGD of andere bevoegde instanties stipt opvolgen.

5.6 Bij of voor het betreden van het terrein, op het terrein en tevens tijdens het evenement kan de bezoeker worden gevisiteerd en kunnen door hem meegebrachte zaken (zoals tassen of een tent) doorzocht worden. De bezoeker stemt daarmee uitdrukkelijk in en zal daaraan steeds en per omgaande medewerking verlenen

5.7 Het is slechts toegestaan om Medicijnen mee naar het Evenement te nemen, indien: - De Medicijnen nog in de originele en afgesloten verpakking zitten; - Zijn voorzien van de originele bijsluiter; - Aangetoond kan worden waarom deze medicijnen gebruikt worden. Indien niet aan voornoemde voorwaarden wordt voldaan -of de Organisatie andere gronden heeft om te twijfelen aan de getoonde middelen/medicijnen- dan is de Organisatie bevoegd om de Bezoeker de toegang te weigeren, zonder enig recht op restitutie. Indien Bezoeker toch toegang wenst te verkrijgen, dient hij de medicijnen aan Organisatie af te geven, zonder dat de Organisatie gehouden is tot het vergoeden van de (waarde van die) medicijnen, en deze in de daarvoor bestemde bak te deponeren.

6 – MEDIA EN MEDIA-APPARATUUR
6.1 Tijdens het Evenement kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden in opdracht van (of met een accreditatie van) de Organisatie. Bezoeker gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het Terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van bezoekers (en dus ook mogelijk van Bezoeker) van het Evenement en dat deze worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen.
6.2 Het is de bezoeker toegestaan om tijdens het evenement fotoapparatuur bedoeld voor consumenten mee op het terrein te nemen en hier gebruik van te maken. Onder fotoapparatuur voor consumenten wordt verstaan: digitale compact camera’s, telefoons met fotocamera en wegwerptoestellen.

6.3 Het is niet toegestaan om professionele fotoapparatuur of accessoires (zoals een statief) mee te nemen.

6.4 Professionele (pers)fotografen en/of personen die uit commerciële motieven fotoof filmopnamen van een Evenement willen maken, dienen in het bezit te zijn van een geldige accreditatie van de Organisatie.7 – OVERMACHT
7.1 In geval van overmacht heeft de Organisatie het recht het Evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren of te organiseren op een andere datum.

7.2 Onder het begrip 'overmacht' als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan, alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van de Organisatie zijn ontstaan zoals; ziekte of terugtrekking van artiest(en), wijziging van het programma, brand, staking, slechte weersomstandigheden, epidemieën etc.

8 – AANSPRAKELIJKHEID
8.1 De Bezoeker is consument: De aansprakelijkheid van de Organisatie is beperkt tot vergoeding van materiële schade, waarbij het aan de Bezoeker te betalen bedrag nimmer meer zal bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert. Voor immateriële schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is de Organisatie nimmer aansprakelijk.

8.2 De Bezoeker is een (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: de Organisatie is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van de Organisatie. De aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot vergoeding van materiële schade tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert.

8.3 Het betreden van het terrein en het bezoeken van het evenement geschiedt geheel op eigen risico. Kluisjes voor het opbergen van waardevolle spullen zijn op het terrein niet beschikbaar, tenzij anders aangegeven. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van bezittingen van de bezoeker.

8.4 De bezoeker verklaart zich er mee bekend dat tijdens het evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De bezoeker is zelfverantwoordelijk voor het naar behoefte treffen van gehoorbeschermende maatregelen. De organisatie geeft de bezoeker het advies om het gehoor tijdens het evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plek te gaan waar geen of minder luide muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.

8.5 Wijzigingen of afwijkingen in het programma die plaatsvinden na aankoop van het toegangsbewijs geven geen recht op ongedaan making van de aankoop (en dus evenmin op (gedeeltelijke) restitutie van het aankoopbedrag. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop artiesten en/of acts invulling geven aan hun bijdragen aan het evenement.

9 – ONTBINDING
9.1 De organisatie heeft altijd het recht om de overeenkomst met de bezoeker geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding betekent in dit geval dat de bestelling van toegangsbewijzen wordt geannuleerd. Aangeschafte kaarten zijn vanaf dat moment niet langer geldig. Bij het annuleren van een bestelling zal het volledige aankoopbedrag (exclusief de door de Bezoeker betaalde fee) worden terugbetaald aan de Bezoeker. De Bezoeker kan geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Als een bestelling wordt geannuleerd nadat aan de Bezoeker een Toegangsbewijs is uitgereikt, zal alleen tot terugbetaling van het aankoopbedrag worden overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs door de Bezoeker. Dit artikel is niet van toepassing wanneer artikel 8 van toepassing is.

9.2 Indien de Bezoeker in strijd handelt met de overeenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden), kan hij onder meer verwijderd worden van het terrein en de verdere toegang worden ontzegd. Daarnaast is de Bezoeker aansprakelijk voor alle uit zijn handelen voortvloeiende schade.

10 – PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY
De organisatie verwerkt persoonsgegevens van de bezoekers en van bezoekers van haar websites in overeenstemming met de wet.

11 – REGISTRATIE EVENEMENT DOOR OF NAMENS DE ORGANISATIE
11.1 Het is de organisatie toegestaan om beeld en geluidsopnamen te (doen) maken van het evenement en de bezoeker en de overige bezoekers. Door het bezoeken van het evenement gaat de bezoeker hier uitdrukkelijk mee akkoord. De organisatie is gerechtigd deze beeld- en/of geluidsopnamen te exploiteren en/of te verveelvoudigen en/ of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook, in de breedste zin des woords .Door het sluiten van de overeenkomst en/of betreding van het evenement verleent de bezoeker onvoorwaardelijke toestemming tot het maken van voornoemde opnamen inclusief de bewerking, de openbaarmaking en de exploitatie daarvan, zonder dat de organisatie enige vergoeding aan de bezoeker aan de bezoeker verschuldigd is.

12 – SLOTBEPALINGEN
12.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Bij het betreden van het evenement ga je automatisch akkoord met het huishoudelijk reglement.

12.3 De organisator heeft het recht om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, en deze dan ook te publiceren op de website. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen via info@havenlakevillage.nl